Да играем заедно!
Представяме Ви играта на Кредитур,наречена „Познаваме ли България ?” :) На страницата ни във фейсбук ще виждате различни български забележителности , а целта на играта е да познаете имената им.Загадките ще стават все по-трудни , а ние от своя страна ще помагаме с жокер:
В случай,че до 48ч. след публикуването на загадката , тя все още не е позната ,посещавайки сайта ни https://creditour.eu ще откриете жокер за нея.
Освен забавлението и научаването на нови ,интересни кътчета , ще има и награда – Таблет Аlcatel one touch pixi 3.Тя ще бъде изтеглена на 24 март 2017г. на лотариен принцип ,в който ще участват най-активните ни facebook приятели :)

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. Предмет и общи понятия:

1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) посочват механизма и условията на играта. Организатор на играта e Кредитен център Кредитур ООД /по – долу за краткост „Организаторът“/, с ЕИК: 203206032, адрес: Пловдив,бул.Любен Каравелов 2. Организаторът има право да променя съдържанието в този раздел по време на цялостното провеждане на кампанията, като за целта оповестява своите потребители във Facebook (https://www.facebook.com/www.creditour.eu/) и на сайта  http://creditour.eu/

1.2. Участник в Играта(наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което отговаря на условията, съгласно т.2.1. от настоящите Условия.

1.3. Условията се разпространяват на уеб сайта на Организаторът http://creditour.eu/ , като с това се считат достъпни до Участниците в Кампанията.

  1. Включване в Кампанията:

2.1. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години.

2.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1 в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

2.3. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

2.4. Участието в играта не е обвързано с покупката на продукти и/или услуги.

  1. Механизъм на кампанията:

Стъпка 1: Участниците  трябва да отидат и да харесат страницата във социалната мрежа Facebook - https://www.facebook.com/www.creditour.eu/,

Стъпка 2: Участниците  трябва да  споделят снимката за деня и да коментират с верен отговор.

  1. Награди от Игратаи условия за разпределянето им:

4.1. Наградите от Играта са:

Големи награди: 3 таблета  Аlcatel one touch pixi 3  

Малки награди:   сак, чадър, календари с логото на CrediTour

4.2. Всеки Участник в Играта, отговорил с верен отговор на загадката, споделил снимката и харесал страницата има право да участва в разпределянето на наградите, като получи само една от тях. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.

4.3.  Печелившите ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души. Тегленето на печелившите участници ще се извърши ,както следва:

1 теглене –  24. 03.2017г. - след приключване на първата фаза на Играта в  23:59:59 часа на посочената дата и ще бъдат обявени до 3 дни след извършеното теглене на страницатa https://www.facebook.com/www.creditour.eu/, и на сайта http://creditour.eu/

2 теглене –  24. 04.2017г.- по случай Великден след приключване на втората фаза на Играта в  23:59:59 часа на посочената дата и ще бъдат обявени до 3 дни след извършеното теглене на страницатa https://www.facebook.com/www.creditour.eu/, и на сайта http://creditour.eu/

3 теглене –  24.05.2017 г. за Деня на славянската писменост и култура, след приключване на третата фаза на Играта в  23:59:59 часа на посочената дата и ще бъдат обявени до 3 дни след извършеното теглене на страницатa https://www.facebook.com/www.creditour.eu/, и на сайта http://creditour.eu/

4.4. Всички Участници в Играта получават правото на разпределяне на наградите, осигурени от Кредитен център Кредитур ООД, съгласно настоящите Условия.

4.5. Печелившите Участници ще бъдат известени от Организатора страницатa https://www.facebook.com/www.creditour.eu/, и на сайта http://creditour.eu/, чрез маркиране на имената на печелившите за да ги уведоми за мястото, датата и часа за получаване на наградата им.

4.6. Печелившите участници, информирани съгласно чл. 4.5., непотърсили наградите си до 21 дни от датата на обявяване, губят своето право на получаването й.

4.7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

4.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4.9. Наградите се изпращат с куриер, на посочен от печелившия адрес. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери с писмено пълномощно, че е получило наградата от името на печелившия.

  1. Лични данни и тяхното третиране

5.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

5.2. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена и адрес за получаване на наградите ,при печеливши участници, e-mail) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Кредитен център Кредитур ООД за информиране на участниците за бъдещи активности, игри и промоции, които са организирани от Кредитен център Кредитур ООД, както и разпространение на награди.

5.3. Участниците могат да откажат по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заявят това писмено на адрес office@creditour.eu

      6. Отговорност

6.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

6.2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

6.3. Организаторът на промоцията (Кредитен център Кредитур ООД ) не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта, поради срив в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите.

6.4. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

6.5. Кредитен център Кредитур ООД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други форсмажорни обстоятелства не може да активира промоцията и/или да я прекрати в обявения срок.